Presentación

Por fin! O tempo dáme tregua. Entre a urxencia das présas e o desexo da pluma vivín sempre pensando en que teño máis présa que desexo.

Agora o tempo, por fin dáme tregua e escribo, modestamente, combinacións de palabras que xorden ás veces lentamente, ás veces de forma fugaz e que son claves secretas que abren as portas dos corazóns. Textos que son tramas, frases que son capítulos enteiros dunha vida cuxa cortiza se esnaquiza. Anacos de textos que son sensibles aos sentimentos, pezas dun puzzle misterioso do que non atopo nunca nin pezas dabondo nin suficientes.

Imaxes que son a miña memoria. Que virán alimentar o meu recordo cando o perda. Fotografías que inmortalizan o que son e o que fun, que destrúen o tempo, que nacen tras un ollo mirón que observa o mundo con ardente curiosidade, como querendo quedar para sempre co que ve.

Un pequeno proxecto de vida destinado a inacabarse por sempre, un pequeno proxecto de vida para o que por fin, hoxe teño máis desexo que présa .

A présa – Ourense - 2009

Da a túa opinión en fotosconletra@gmail.com

Cópiame:
As fotos e os textos desta exposición pódelos atopar nesta web. O seu uso é público e gratuíto. Por favor, cópiaas e difúndeas. As únicas condicións son que non se usen con fins lucrativos e se cite ao autor e a procedencia.

Se desexas facerte cun destes cadros ponte en contacto co correo electrónico: fotosconletra@gmail.com ou fai CLICK AQUÍ.


“¡Por fin! El tiempo me da tregua. Entre la urgencia de las prisas y el deseo de la pluma he vivido siempre pensando en que tengo más prisa que deseo.

Ahora el tiempo, por fin me da tregua y escribo, modestamente, combinaciones de palabras que surgen a veces lentamente, a veces de forma fugaz y que son claves secretas que abren las puertas de los corazones. Textos que son tramas, frases que son capítulos enteros de una vida cuya corteza se resquebraja. Trocitos de textos que son sensibles a los sentimientos, piezas de un puzzle misterioso del que no encuentro nunca ni piezas de sobra ni suficientes.

Imágenes que son mi memoria. Que vendrán a alimentar mi recuerdo cuando lo pierda. Fotografías que inmortalizan lo que soy y lo que fui, que destruyen el tiempo, que nacen tras un ojo mirón que observa el mundo con ardiente curiosidad, como queriendo quedarse para siempre con lo que ve.

Un pequeño proyecto de vida destinado a inacabarse por siempre jamás, un pequeño proyecto de vida para el que por fin, hoy tengo más deseo que prisa”.

Deprisa – Ourense – 2009

Da tú opinión en fotosconletra@gmail.com

Cópiame:
Las fotos y los textos de esta exposición los puedes encontrar en “fotosconletra.blogspot.com”. Su uso es público y gratuito. Por favor, cópielas y difúndalas. Las únicas condiciones son que no se usen con fines lucrativos y se cite al autor y la procedencia.


Si desea hacerse con uno de estos cuadros póngase en contacto con el correo electrónico: fotosconletra@gmail.com o haz CLICK AQUÍ.